logo

Regulament de participare

Concurs “Castiga o invitatie la Seara de Poveste”

Art. 1. Organizatorul prezentului concurs este  S.C. KINETOBEBE SRL., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, calea Mosilor, nr 158, avand Numar de Ordine in Registrul Comertului nr. J40/9829/02.10.2011, cod de identificare fiscala RO 26057027, cont bancar RO54BPO572507530014RON01, deschis la BANKPOST Carol,  reprezentata prin ANA RALUCA CHISU denumit in continuare “Organizator”

Concursul  se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii (”Regulamentul”).

Art. 2. Durata si locul de desfasurare al Tombolei

Concurs “Castiga o invitatie la Seara de poveste”  se desfasoara  in perioada 3 ianuarie – 10 ianuarie inclusiv,  pe site-ul www.kinetobebe.ro denumit in continuare  “Site-ul”.

Art.3. Dreptul de participare

Participarea la prezentul concurs  este deschisa oricarei persoane cu domiciliul actual in Romania, care se va inscrie pe Site la concurs urmand pasii :

  1. Va da Like si Share paginii de Facebook https://www.facebook.com/kinetobebe
  2.  Sa raspunda corect  la intrebarea : “ De la ce varsta poate participa un copil la Seara de poveste?”
  3. Va completa campurile obligatorii ( Nume si Prenume, adresa de e-mail, telefon , varsta copilului)

Participantii se pot inscrie o singura data in concurs.

Angajatii S.C. Kinetobebe SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a participa la prezentul concurs .

Art.4. Regulamentul oficial al Concursului

Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului pe Site

Prin participarea la acest concurs, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului.

Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe Site    cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Concursului

Pentru a fi inscris in concurs un participant trebuie sa :

  1. Va da Like si Share paginii de Facebook https://www.facebook.com/kinetobebe
  2.  Sa raspunda corect  la intrebarea : “ De la ce varsta poate participa un copil la Seara de poveste?”
  3. Va completa campurile obligatorii ( Nume si Prenume, adresa de e-mail, telefon , varsta copilului)

 

  1. Desemnarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor va avea loc prin tragere la sorti cu ajutorul sistemului Random in incinta sediului site-ului KinetoBebe in ziua de 11.01.2015 cand vor fi  desemnati castigatorii premiilor Concursului din lista participantilor validati care au intrunit toate elementele solicitate conform prezentului regulament.

Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face public numele castigatorilor si castigurile acordate, prin publicare pe pagina de facebook kinetobebe.ro.

Castigatorii vor fi anuntati telefonic, prin e-mail si prin pagina de facebook kinetobebe.ro  de catre reprezentantii organizatorului. Castigatorii au posibilitatea de a accepta premiul castigat pana la data de 13 .01.2015

Art. 7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiile

In cadrul prezentului Concurs va fi acordat urmatorul premiu :

6 x Invitatie la evenimentul “Seara de Poveste” in luna ianuarie (invitatie valabila pentru un adult si un copi)- cate 2 invitatii pentru fiecare eveniment din luna ianuarie.

Valoarea totala a premiilor este de 210 lei ( doua sute zece lei ).

Castigatorul premiului oferit in cadrul  acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiului. De asemenea, premiul nu este transmisibil catre alte persoane.

7.2 Acordarea premiilor.

Castigatorul tragerii la sorti va fi anuntat telefonic, prin e-mail si prin pagina de facebook Kinetobebe au posibilitatea de a intra in posesia premiului castigat la sediul KinetoBebe SRL din strada Calea Mosilor nr 158 sector 2 Bucuresti

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida, participantii trebuie sa intruneasca toate cerintele din prezentul regulament si sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament.

8.2. Conditii de validare a castigului

Castigurile din prezenta tombola va fi validat daca participantul castigator indeplineste  cumulativ conditiile prevazute la art. 3 si art. 8.1;

8.3. Conditii de invalidare a castigului

Castigul din prezentul concurs va fi invalidat in cazul in care participantul castigator incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament,.

In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data de 13.01.2015 pentru validare, in urma contactarii telefonice, prin e-mail si prin pagina de facebook kinetobebe.ro, in vederea confirmarii datelor de participare, sau Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate prin inscrierea la prezentul Concurs , Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator, neapelandu-se la rezerve. In aceasta situatie Premiul nu se va mai acorda si va ramane in posesia Organizatorului.

Art. 9. Taxe si impozite

Conform art. 77 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia platii acestui impozit revine castigatorului, iar obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine organizatorului. Organizatorul se obliga sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre castigatori in conformitate cu prevederile art. 81 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea 571 din 22/12/2003, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. Angajamente

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs implica acceptul castigatorului ca numele, adresa si imaginea sa sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre organizator, in diverse materiale audiovideo si tiparituri, doar cu acordul expres si neechivoc al persoanei vizate.

Art. 11. Intreruperea Concursului

Concursul va putea fi intrerupt numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 12. Limitarea raspunderii

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:

–         inscrierile de participare care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art. 8;

–          orice alte costuri ale castigatorilor in legatura cu intrarea in posesia premiilor, altele decat cele aflate in sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;

–          imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului din motive ce exclud culpa Organizatorului.

Art. 13. Prelucrarea datelor personale

Prin participarea la acest concurs, mai exact prin completarea formularului de participare on-lune, se prezuma luarea la cunostinta a regulamentului si consimtamantul participantului pentru procesarea datelor sale cu caracter personal de catre organizatorul concursului, in conformitate cu legea 677/2001.

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai. Prin inscrierea la acest Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament Oficial si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

Art. 16. Forta majora

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

 

Art. 17. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului  se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (contact@kinetobebe.ro ) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 18. Alte Clauze

Prin participarea la prezentul Concurs, participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite prin prezentul regulament oficial. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati. Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

ORGANIZATOR,

SC KinetoBebe SRL

Prin reprezentant legal,

Ana Raluca Chisu